ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์

ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผศ.พิเศษ ปราณี  พันธุมสินชัย
ผศ.พิเศษ ปราณี พันธุมสินชัย
ดร.เกษมสันติ์  สุวรรณรัต
ดร.เกษมสันติ์ สุวรรณรัต
ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร
ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร

ที่ปรึกษานายก สวสท.

คุณอมรรัตน์ อัษฎมงคล
คุณอมรรัตน์ อัษฎมงคล
ดร.อรพินท์ เกตุรัตนกุล
ดร.อรพินท์ เกตุรัตนกุล
ดร.บัณฑิต ชินอุปราวัฒน์
ดร.บัณฑิต ชินอุปราวัฒน์
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน
คุณเทพทัย  อุดมจรรยา
คุณเทพทัย อุดมจรรยา