ประชุมวิชาการ

The 13th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

The 13th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

The 13th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management organized by Co-hosting of EEAT and with The Research Centre for Environmental and Hazardous Substance Management, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, with support from the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Ministry of Energy, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning and Pollution Control Department. The conference will substantially consist of keynote/invited speakers, oral and poster presentations.

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

การจัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 สวสท. ร่วมกับศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนับสนุนด้านวิชาการด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายนำ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่มการนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบ โปสเตอร์ 

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page