ข่าว​สาร

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สวสท. 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สวสท. 2566

ด้วยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สวสท. 2566 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ในรูปแบบ Online Conference

การฝึกอบรม "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"

การฝึกอบรม "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"

สวสท. ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน" ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิยายน 2566 โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page