ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 34 สวสท.’65

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 34 สวสท.’65

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 34 สวสท.’65  ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ Online Conference

The 11th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS Bangkok 2022)

The 11th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS Bangkok 2022)

APLAS was a symposium originally established to discuss about the topics relevant to landfill issues. Recently, the APLAS has become a major international meeting in the Asia-Pacific region for the discussion of waste problems among research, policy-making and industrial communities. The role of APLAS is thus to solve waste management problems from the viewpoints of regional and global environmental sustainability. 

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page