ประกาศล่าสุด

    

(ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ)

  

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13


3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

March 26-28, 2014 at The Twin Towers Hotel Bangkok,
Rong Muang, Thailandการจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงพลังงาน

โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วย การบรรยายนำ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความโดยการบรรยาย ซึ่งจะจัดในห้องคู่ขนาน รวมทั้งการนำเสนอแบบโปสเตอร์บทความล่าสุด

  

วัสดุกรอง และการใช้ตัวกลาง MEDIA

โดย ดร.เกษมสันติ์ สุวรรณรัต

PARTICIPATORY RESEARCH ON UTILIZATION OF PULP AND PAPER EFFLUENT FOR AQUACULUTURE AND AGRICULTURE

โดย Wanpen Wirojangud

แผนจัดการน้ำท่วมของกทม.

โดย ดร.เกษมสันติ์ สุวรรณรัต

รายการหนังสือแนะนำ

  

มลพิษอุตสาหกรรมเบื้องต้น

วิธีควบคุมแก้ไขปัญหา และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ให้ความรู้ขั้นต้นอย่างกว้างๆ ไม่เน้นด้านการคำนวณ กล่าวรวมถึงปัญหามลพิษน้ำ อากาศ กากของเสีย ฯISO 14000 อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการสามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นในองค์กร