ประกาศล่าสุดเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว


สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินงานโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นที่ลุ่มน้ำตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งวัตถุดิบ น้ำ พลังงาน และเครื่องจักร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงงาน และยกระดับสถานประกอบการให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  http://www.diw.go.th/hawk/env/green.htmlบทความล่าสุด

  


สารานุกรม “เบนทอไนต์สำหรับงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม”

PARTICIPATORY RESEARCH ON UTILIZATION OF PULP AND PAPER EFFLUENT FOR AQUACULUTURE AND AGRICULTURE

โดย Wanpen Wirojangud

แผนจัดการน้ำท่วมของกทม.

โดย ดร.เกษมสันติ์ สุวรรณรัต

รายการหนังสือแนะนำ

  

มลพิษอุตสาหกรรมเบื้องต้น

วิธีควบคุมแก้ไขปัญหา และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ให้ความรู้ขั้นต้นอย่างกว้างๆ ไม่เน้นด้านการคำนวณ กล่าวรวมถึงปัญหามลพิษน้ำ อากาศ กากของเสีย ฯISO 14000 อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการสามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นในองค์กร