ประชุมวิชาการ

The 9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

The 9th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

Environmental Engineering Association of Thailand (EEAT) was founded in 1983. The main purpose of EEAT is to serve as environmental engineering professional center, providing educational and technical informations and technologies on environmental pollution protection and control as well as environmental management. As the environmental subjects have been national and world wide concern, EEAT will be the platform for knowledge management of environmental concerns by organizing the annual International Conference on Environmental Engineering, Science, and Management. The objective of the conference is to share and exchange knowledge among researchers, scientists, engineers and other practitioners by presenting research work and practical case studies in the conference. This can be benefit for not only solving the national and local environmental problems, but also strengthening the network of environmental institutes, organizations, and other related ones. Moreover, this 2020  conference is a special event that EEAT is going to organize international conference in conjunction with national conference. It thus will be international knowledge collaboration as well.
The 9th International Conference on School of Energy and Environment, University of Phayao, with co-host by Ministry of Natural Recourse and Environment, Ministry of Science and Technology, Ministry of Industry, Ministry of Energy, Pollution Control Department, and Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. The conference will substantially consist of keynote/invited speakers, oral and poster presentations.

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 19 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายนำ โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่มการนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบ โปสเตอร์ โดยกำหนดการประชุมวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563
ณ จังหวัดเชียงราย

APLAS Bangkok 2020

APLAS Bangkok 2020

APLAS was a symposium originally established to discuss about the topics relevant to landfill issues. Recently, the APLAS has become a major international meeting in the Asia-Pacific region for the discussion of waste problems among research, policy-making and industrial communities. The role of APLAS is thus to solve waste management problems from the viewpoints of regional and global environmental sustainability. 

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account