ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครนักศึกษาการพัฒนาและจัดการเมือง"

ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครนักศึกษาการพัฒนาและจัดการเมือง"

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563

ดูงานระบบจัดการขยะและของเสียท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ดูงานระบบจัดการขยะและของเสียท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ร่วมกับ บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด (TARF) จัดให้มีการดูงาน "ระบบจัดการขยะและของเสียท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ"  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 - 16.30 น.

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account