การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20

Online Conference
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20
12-13 พฤษภาคม 2564 

"ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

 


สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2527 โดยกิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจำปี ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยกว้างขวาง สวสท. จึงได้จัด “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง ซึ่งหมุนเวียนกันไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนำผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และทัศนวิจารณ์ต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความแบบบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ และเนื่องจากสภาวะระบาดของโรค COVID-19 สวสท. ได้มีมติจัดงานประชุมในรูปแบบการนำเสนอบทความแบบบรรยายในระบบ Online Conference 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร. ธเรศ  ศรีสถิตย์

นายกสมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย


สารจากนายก สวสท.

"การนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการปฏิบัติงานแทนมนุษย์นั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านการผลิตที่มุ่งสร้างความสำเร็จด้านเศรษฐกิจของชาติ และหากจะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า เรากำลังเผชิญปัญหาดิสรัปชั่นของเทคโนโลยีและรวมถึงปัญญาประดิษฐ์"
*********

 

     

 

Keynote (Online)
12 พฤษภาคม 2564 

 • บทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

  ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์
  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มลพิษอากาศในภาคอีสานและศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ 
เวลา Meeting ID Passcode
13.00-16.00  812 2159 2206  eeat 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
นำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ 1
13.00-16.00  829 3307 8025 eeat 

 

13 พฤษภาคม 2564

 • การศึกษาตัวแปรในระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องย่อยขยะอเนกประสงค์

  คุณเจตดนัย อุดมจรรยา
  ผู้แทนบริษัท แอสโซซิเอชั่น ออฟ ทรี จำกัด

 • EnCo Green System and Technology

  คุณนฤชัย คูณทอง
  ผู้แทนบริษัท Energy Complex Co., Ltd. (EnCo)

 • การใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม

  ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประชุมกลุ่ม
การพัฒนาที่ยั่งยืนของการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
นำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ 2
เวลา Meeting ID Passcode
13.00-15.30 843 1082 5867 eeat

 เนื้อหาการประชุม

 • ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • นวัตกรรมเชิงนิเวศ
 • อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 • เมืองอัจฉริยะ/อาคารอัจฉริยะ
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
 • เทคโนโลยีและการจัดการขยะ
 • การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
 • การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโลกร้อน
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ
 • การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับสิ่งแวดล้อม (เซ็นเซอร์และการตรวจวัด นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)
 • มลพิษและสารปนเปื้อนอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • การจัดการและการฟื้นฟูชายฝั่งทะเล
 • วัสดุและปฐพีสิ่งแวดล้อม
 • การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

https://forms.gle/rXmhU9ynCkRE34h69

 Zoom Conference
   
 • พิธีเปิด/การบรรยายของ Keynote

วันที่

Meeting ID

Passcode

12 พ.ค. 64 838 4330 3094 eeat
13 พ.ค. 64 874 4163 2463 eeat

     • ห้องย่อยนำเสนอผลงาน  

12 พฤษภาคม 2564  (13.20-16.00 น.)
ห้องประชุมที่ Meeting ID Passcode
ห้อง 1 856 7949 7043 eeat
ห้อง 2 869 2666 6360 eeat
ห้อง 3 827 3075 9730 eeat
13 พฤษภาคม 2564  (10.40-12.00 น.)
ห้อง 1 873 2332 3291 eeat
ห้อง 2 830 2169 2993 eeat
ห้อง 3 852 6385 6200 eeat
13 พฤษภาคม 2564  (13.00-16.00 น.)
ห้อง 1 860 6579 5515 eeat
ห้อง 2 822 5408 5831 eeat
ห้อง 3 848 7671 2688 eeat

Download 

Download Zoom Application

การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายในระบบ Online Conference
ผู้เสนอบทความวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) หรือนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องดำเนินการ ดังนี้

Oral Presentation

 • จัดทำ PowerPoint สำหรับการนำเสนอและบันทึกไฟล์เสียงหรือ VDO การนำเสนอลงใน Google Drive ของตนเองพร้อมกับแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ และคัดลอก Link ดังกล่าวส่งกลับคืนมายัง สวสท. ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
 • การนำเสนอในรูปแบบใช้ Program Zoom ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564

Poster Presentation

 • จัดทำ Poster ไฟล์ jpg ลงใน Google Drive ของตนเองพร้อมกับแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ และคัดลอก Link ดังกล่าวส่งกลับคืนมายัง สวสท. ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 

การตีพิมพ์บทความงานวิจัย

บทความที่ผ่านประเมินได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จะได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
 • บทคัดย่อแบบขยาย (Extended abstract)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบรูปเล่ม (Proceeding Hard Copy) 
 • บทความฉบับเต็ม (Full papers)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Proceeding e-Document) 
  • บทความที่ได้รับการพิจารณาคุณภาพระดับดีมากมีสิทธิ์ได้โควต้าในการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของเครือข่าย (โดยแปลบทความดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษและจัดรูปแบบใหม่) จำนวน 2 วารสาร ดังนี้
กิจกรรมพิเศษ
 • การแสดงสินค้าและเทคโนโลยี
อัตราค่าลงทะเบียน
 • ผู้นำเสนอผลงาน
  • สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย/สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  3,000 บาท
  • บุคคลทั่วไป/สมาชิกหมดอายุ  3,500 บาท
  • ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 เม.ย. 64 เท่านั้น!! 
 • หมายเหตุ
  • ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานเป็นอัตรา/1 ท่าน/1 บทความ
  • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ
ชำระค่าลงทะเบียน
เช็คหรือเงินสดโดยนำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา เลขที่ 053-1-24040-3
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์ เลขที่ 056-2-32298-0

 

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
Tel: (662) 617-1530-1   Fax: (662) 279-9720   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: facebook.com/EEAT2016

 

Print