การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 22

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 22

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 22

"Clean Environment towards Climate Neutrality and SDGs" 

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566   โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา


ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญปัญหาที่ท้าทายเกี่ยวกับการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ (รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ) และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสารมลพิษอุบัติใหม่ในเขตเมือง ซึ่งต้องอาศัยหลักวิชาการ วิธีการจัดการหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่จากการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมแนวคิดในการแก้ปัญหาแบบใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เท่าทันต่อปัญหาและการสังเคราะห์ข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยพิจารณาการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อนขึ้น

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจำปี ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยกว้างขวาง สวสท. จึงได้จัด “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง ซึ่งหมุนเวียนกันไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนำผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 22 สวสท. เจ้าภาพหลักโดยมีเจ้าภาพร่วม ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสนับสนุนด้านวิชาการด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยาย นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบโปสเตอร์โดยกำหนดการประชุมวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา ซึ่งอาจจะมีการนำเสนอแบบออนไลน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ.เวลานั้น 

เนื้อหาการประชุม

 • นวัตกรรม/ BCG โมเดลสู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 • อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 • การพัฒนาเมือง/เมืองอัจฉริยะ/เมืองสีเขียว

 • การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

 • พลังงานสีเขียว

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 •  การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 • การจัดการมลพิษและความเสี่ยง

 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

 • การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง

 • เทคโนโลยีและการจัดการขยะ

 • การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน

 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • การจัดการทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ

 • การจัดการและการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

 • เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับสิ่งแวดล้อม (เซ็นเซอร์และการตรวจวัด นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)

 • มลพิษและสารปนเปื้อนอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

Download 
กำหนดเวลา 
เผยแพร่ประกาศครั้งที่ 1 มกราคม 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบขยาย ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5 เมษายน 2566
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย 20 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์ 28 เมษายน 2566
วันประชุมวิชาการ 17-18 พฤษภาคม 2566

การตีพิมพ์บทความงานวิจัย

บทความที่ผ่านประเมินได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จะได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
 • บทคัดย่อแบบขยาย (Extended abstract)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบรูปเล่ม (Proceeding Hard Copy) 
 • บทความฉบับเต็ม (Full papers)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Proceeding e-Document)
กิจกรรมพิเศษ
 • การแสดงสินค้าและเทคโนโลยี
อัตราค่าลงทะเบียน
 • ผู้นำเสนอผลงาน

  ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่
  28 เม.ย. 66 เท่านั้น
  หลังวันที่
  28 เม.ย. - 5 พ.ค. 66
  สมาชิก สวสท. 3,500 บาท 4,000 บาท
  บุคคลทั่วไป/ สมาชิกหมดอายุ 4,000 บาท 4,500 บาท
 • ผู้เข้าร่วมประชุม

  ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่
  5 พ.ค. 66 เท่านั้น
  หลังวันที่
  5 พ.ค. 66
  สมาชิก สวสท. 4,000 บาท 4,500 บาท
  บุคคลทั่วไป/ สมาชิกหมดอายุ 4,500 บาท 5,000 บาท
  นักศึกษา 2,500 บาท 3,000 บาท

  หมายเหตุ

  • ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานเป็นอัตรา/1 ท่าน/1 บทความ
  • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ
ชำระค่าลงทะเบียน
เช็คหรือเงินสดโดยนำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์ เลขที่ 056-2-32298-0

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
Tel: (662) 617-1530-1   Fax: (662) 279-9720   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: facebook.com/EEAT2016


Print