การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 34 สวสท.’65

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 34 สวสท.’65

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประจำปี ครั้งที่ 32 สวสท.’63

"Net Zero Emissions and Carbon Neutrality for Environmental Engineering Transformation"
ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 (Online Conference) 


จากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หลายคนคงเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน เช่น อากาศที่ร้อนกว่าปกติ ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล หรือสภาพอากาศรุนแรงบ่อยครั้งมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็เป็นหนึ่งในผลจากปรากฏการณ์โลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาที่นานาชาติต่างให้ความสำคัญและมีการร่วมกันตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อที่จะชะลอหรือหยุดปรากฏการณ์โลกร้อน ล่าสุดในการประชุมสมัชชาประเทศว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้แทนจากกว่า 200 ประเทศได้เข้าร่วมเพื่อสร้างพันธสัญญาในการวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุเป้า “Carbon Neutrality” และ "Net Zero Emissions"  ทั้งนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จะการที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความสมดุล เท่ากับก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับออกจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งในสภาวะสมดุลนี้ก็ไม่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ และหากทุกประเทศทั่วโลกสามารถบรรลุเป้า net zero emissions ได้ ก็แปลว่าเราสามารถหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่วนเกิน ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนได้

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นองค์กรกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลายๆ สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร นิติกร นักธุรกิจ และอื่นๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้จัดให้การประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นทุกปี เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีการจัดการและข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

 เนื้อหาการประชุม

 • นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

 • Net Zero Emissions

 • Carbon Neutrality

 • การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศ

 • การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 • การจัดการมลพิษและความเสี่ยงอย่างยั่งยืน

 • เมืองอัจฉริยะ/เมืองสีเขียว

 • อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

 • เทคโนโลยีและการจัดการขยะ

 • การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง

 • การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน

 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • การจัดการทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ

 • การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

 • เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับสิ่งแวดล้อม (เซ็นเซอร์และการตรวจวัด นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)

 • มลพิษและสารปนเปื้อนอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

 • พลังงานสีเขียว

 • การจัดการและการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

 • ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 • เมืองและการพัฒนา

 • กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

 • เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อมและกำจัดมลพิษ

 

ฝึกอบรมด้านวิศวกรรม

 • Net Zero Emissions and Carbon Neutrality for Environmental Engineering Transformation
  คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
  ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
   
   
 • การประยุกต์ใช้ Net Zero Emissions and Carbon Neutrality กับงานวิศวกรรม

  ศ.ดร. วิษณุ มีอยู่
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   
กำหนดเวลา 
เผยแพร่ประกาศครั้งที่ 1 17 ตุลาคม 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบขยาย ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 21 พฤศจิกายน 2565
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย 30 พฤศจิกายน 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์พร้อมลงทะเบียนวิทยากร 9 ธันวาคม 2565
วันประชุมวิชาการ 23 ธันวาคม 2565

รูปแบบการส่งบทความ
ผู้สนใจเสนอบทความ ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์ แผนการวิจัย ผลการวิจัยและวิจารณ์ สรุปผล ตามรูปแบบที่กำหนด

อัตราค่าลงทะเบียน
 • ผู้นำเสนอผลงาน

  ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่
  30 พ.ย. 2565 เท่านั้น
  ผู้นำเสนอผลงาน 2,500 บาท
  ผู้นำเสนอผลงานที่เป็นสมาชิก สวสท. 2,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมประชุม

  สมาชิก สวสท. ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!
  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับ
  Link-zoom/ID/Passcode

  หมายเหตุ

  • ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานเป็นอัตรา/1 ท่าน/1 บทความ
  • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
ชำระค่าลงทะเบียน
เช็คหรือเงินสดโดยนำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์ เลขที่ 056-2-32298-0

 Download 

 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

โทรศัพท์ 0-2617-1530-1 โทรศัพท์มือถือ 0-8966-60608
โทรสาร 0-2279-9720   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  
 

 


Print