การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 35 สวสท.’66

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 35 สวสท.’66

"การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก"
ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

Online Conference

ความเป็นมา

จากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หลายคนคงเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน เช่น อากาศที่ร้อนกว่าปกติ ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล หรือสภาพอากาศรุนแรงบ่อยครั้งมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็เป็นหนึ่งในผลจากปรากฏการณ์โลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาที่นานาชาติต่างให้ความสำคัญและมีการร่วมกันตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อที่จะชะลอหรือหยุดปรากฏการณ์โลกร้อน ล่าสุดในการประชุมสมัชชาประเทศว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้แทนจากกว่า 200 ประเทศได้เข้าร่วมเพื่อสร้างพันธสัญญาในการวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุเป้า “Carbon Neutrality” และ "Net Zero Emissions"  ทั้งนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จะการที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความสมดุล เท่ากับก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับออกจากชั้นบรรยากาศ ซึ่งในสภาวะสมดุลนี้ก็ไม่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ และหากทุกประเทศทั่วโลกสามารถบรรลุเป้า net zero emissions ได้ ก็แปลว่าเราสามารถหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่วนเกิน ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนได้

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นองค์กรกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลายๆ สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร นิติกร นักธุรกิจ และอื่นๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้จัดให้การประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นทุกปี เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีการจัดการและข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เนื้อหาการประชุม

 • นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
 • Net Zero Emissions
 • Carbon Neutrality
 • การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศ
 • การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • การจัดการมลพิษและความเสี่ยงอย่างยั่งยืน
 • เมืองอัจฉริยะ/เมืองสีเขียว
 • อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
 • เทคโนโลยีและการจัดการขยะ
 • การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง
 • การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ
 • การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับสิ่งแวดล้อม (เซ็นเซอร์และการตรวจวัด นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)
 • มลพิษและสารปนเปื้อนอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม
 • พลังงานสีเขียว
 • การจัดการและการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
 • ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • เมืองและการพัฒนา
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
 • เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อมและกำจัดมลพิษ

การบรรยายพิเศษ

 • การผลิตระบบอุตสาหกรรมที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  คุณสมหวัง สินธุมงคลชัย  
  Associate Director, ESG Performance
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
   
 • เงินทุนสนับสนุนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  คุณรพีพร ขันโอฬาร
  ผู๎อานวยการกลุํมงานนโยบายและแผน
  กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล๎อม
  สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
 • เอกสารประกอบการบรรยาย
กำหนดเวลา 
เผยแพร่ประกาศครั้งที่ 1 สิงหาคม 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบขยาย ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 29 กันยายน 2566
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย 16 ตุลาคม 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์พร้อมลงทะเบียนวิทยากร 31 ตุลาคม 2566
วันประชุมวิชาการ 22 พฤศจิกายน 2566
รูปแบบการส่งบทความ
ผู้สนใจเสนอบทความ ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย 
ชื่อเรื่อง บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์ แผนการวิจัย ผลการวิจัยและวิจารณ์ สรุปผล ตามรูปแบบที่กำหนด

การตีพิมพ์บทความงานวิจัย

บทความที่ผ่านประเมินได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full papers) สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Proceeding e-Document)


อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่
31 ต.ค. 2566 เท่านั้น
ผู้นำเสนอผลงาน 2,500 บาท
ผู้นำเสนอผลงานที่เป็นสมาชิก สวสท. 2,000 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม

สมาชิก สวสท. ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับ
Link-zoom/ID/Passcode

หมายเหตุ

 • ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานเป็นอัตราต่อ 1 บทความ

 • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

ชำระค่าลงทะเบียน

กรุณาชำระเงินโดย
การโอน/นำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม 
“สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์
เลขที่ 056-2-32298-0

แนบหลักฐานสลิปการโอนเงิน

https://forms.gle/KXY7rAp88zndojXx9
 

 Download 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

โทรศัพท์ 0-2617-1530-1 โทรศัพท์มือถือ 0-8966-60608
โทรสาร 0-2279-9720   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอก
แบบประเมินความพึงพอใจ

   

 

 


Print