รศ.ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ
รศ.ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญประธานฝ่ายกิจกรรม
ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์
ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ผศ.ดร.สุวิสา มหาสันทนะ
ผศ.ดร.สุวิสา มหาสันทนะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
คุณหฤษฎ์ ธิตินันทน์
คุณหฤษฎ์ ธิตินันทน์กรรมการฝ่ายกิจกรรม
คุณวรวุฒิ  หะมาน
คุณวรวุฒิ หะมานกรรมการฝ่ายกิจกรรม
คุณปกรณ์ จารุตระกูลชัย
คุณปกรณ์ จารุตระกูลชัยกรรมการฝ่ายกิจกรรม
คุณเพลงประพันธ์ กิ่งทอง
คุณเพลงประพันธ์ กิ่งทองกรรมการฝ่ายกิจกรรม
คุณอาสยา ปราชญาพร
คุณอาสยา ปราชญาพรกรรมการฝ่ายกิจกรรม