การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ


สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นองค์กรกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลายๆ สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร นิติกร นักธุรกิจ และอื่นๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้จัดให้การประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นทุกปี เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีการจัดการและข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

กำหนดการส่งบทความ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62

  • 1 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
  • 20 ตุลาคม 2562 แจ้งผลการพิจารณา
  • 5 พฤศจิกายน 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความปรับแก้
  • 21-22 พฤศจิกายน 2562 งานประชุมวิชาการ 


 

Brochure

Download

     
     

 

กำหนดการ 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน (ห้องประชุมมิ่งเมือง)

 

 

ห้องประชุมมิ่งเมือง : ฝึกอบรมด้านวิศวกรรม

 

 

09.00-09.15 น.

การเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

โดย 

ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ (นายก สวสท.)

09.15-10.15 น. 

 PM 2.5

ผู้บรรยาย

รศ.ดร. วราวุธ เสือดี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

10.15-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

10.30-12.00 น.

การผลิตไฟฟ้าจากของเสีย

ผู้บรรยาย

คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ (บริษัท  เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน))

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-14.30 น.

เทคนิคการจัดการของเสียอันตราย

ผู้บรรยาย

ดร. พูนศักดิ์ จันทร์จำปี (บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด)

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

14.45-16.00 น.

แนวปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้บรรยาย

ผศ.ดร. โกวิท สุวรรณหงส์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

ห้องประชุมรองเมือง : นำเสนองานวิจัย

 

 

13.00-16.00 น.

บทความวิจัยต่างๆ

ผู้ดำเนินรายการ

- ผศ.ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

- รศ.ดร. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

16.00-17.00 น.      

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน (ห้องประชุมมิ่งเมือง)

 

 

ห้องประชุมมิ่งเมือง : แลกเปลี่ยนและถ่ายถอดองค์ความรู้

 

 

09.00-10.30 น.

การดำเนินการตามหลัก Eco-Factory  

ผู้บรรยาย

บริษัท ไทยนิปปอน จำกัด

10.30-10.45 น. 

 พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

10.45-12.15 น.

เทคโนโลยีรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บรรยาย

ดร. ธีรวุธ ตันนุกิจ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)

12.15-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-14.30 น.

เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก

ผู้บรรยาย

คุณเทพทัย  อุดมจรรยา (บริษัท แอสโซซิเอชั่นออฟทรี จำกัด)

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

14.45-16.00 น.

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

ผู้บรรยาย

ดร. สมสิทธิ์ มูลสถาน (บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

ห้องประชุมรองเมือง : นำเสนองานวิจัย

 

 

09.00-16.00 น.

บทความวิจัยต่างๆ

ผู้ดำเนินรายการ

- ผศ.ดร. ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

- ผศ.ดร. อัจฉริยา สุริยะวงศ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 


Print   Email