การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

  

 

 

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19
19th National Environmental Conference

7-9 ตุลาคม 2563
ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย  จังหวัดเชียงราย

     

 


สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2527 โดยกิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจำปี ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยกว้างขวาง สวสท. จึงได้จัด “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง ซึ่งหมุนเวียนกันไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนำผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และทัศนวิจารณ์ต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 19 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายนำ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่มการนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบโปสเตอร์ โดยกำหนดการประชุมเดิมคือวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 

ทั้งนี้ สวสท. ได้มีมติเลื่อนวันจัดประชุมเนื่องมาจากสภาวะระบาดของโรค COVID-19 เป็น "วันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย"

 เนื้อหาการประชุม

 • Eco-Innovation
 • Eco- Industry
 • Smart city/Smart building
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
 • เทคโนโลยีและการจัดการขยะ
 • การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
 • การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโลกร้อน
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ
 • การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับสิ่งแวดล้อม (เซ็นเซอร์และการตรวจวัด นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)
 • มลพิษและสารปนเปื้อนอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • การจัดการและการฟื้นฟูชายฝั่งทะเล
 • วัสดุและปฐพีสิ่งแวดล้อม
 • การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

 

การตีพิมพ์บทความงานวิจัย

บทความที่ผ่านประเมินได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จะได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้

 • เอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Proceeding e-Document) โดยตีพิมพ์เฉพาะบทความฉบับเต็ม (Full papers) Download
 • เอกสารประกอบการประชุมแบบรูปเล่ม (Proceeding Hard Copy) สวสท. จะจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมแบบรูปเล่ม โดยจะตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อแบบขยาย (Extended-abstract proceeding) เผยแพร่ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563

 

การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายในระบบ Online Conference
ผู้เสนอบทความวิจัยมีความจำเป็นต้องนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) หรือนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ก่อนเวลาที่ทาง สวสท. ได้เลื่อนออกในเดือนตุลาคมนั้น ผู้เสนอต้องดำเนินการ ดังนี้

Oral Presentation

 • จัดทำ PowerPoint สำหรับการนำเสนอและบันทึกไฟล์เสียงหรือ VDO การนำเสนอลงใน Google Drive ของตนเองพร้อมกับแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ และคัดลอก Link ดังกล่าวส่งกลับคืนมายัง สวสท. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 • การนำเสนอในรูปแบบใช้ Program Zoom ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563

Poster Presentation

 • จัดทำ Poster ไฟล์ jpg ลงใน Google Drive ของตนเองพร้อมกับแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ และคัดลอก Link ดังกล่าวส่งกลับคืนมายัง สวสท. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้นำเสนอผลงานออนไลน์ (Oral and Poster Presentation) ยังคงมีสิทธิในการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมที่จะจัดขึ้นจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 

 

Guide for Presenters 

     Download The Instruction for Presenter

     Download Session List

   Registration  (01.00-01.30 pm)

     • Zoom Meeting  

วัน/เดือน/ปี

 

 Meeting ID

 

Password

29 พฤษภาคม 2563

 

833 0544 7070

 

29052020

1 มิถุนายน 2563

 

826 0770 6086

 

01062020

2 มิถุนายน 2563

 

827 2952 9549

 

02062020

    Download Poster Presentation 

    Download Certificate

Download Zoom Application

  

   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (7-9 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย  จังหวัดเชียงราย)

 

 

Brochure

Download

  

กิจกรรมพิเศษ 

 • นิทรรศการและโปสเตอร์แสดงงานวิจัยและเทคโนโลยี
 • นิทรรศการและแสดงสินค้า

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

โทรศัพท์ 0-2617-1530-1   โทรสาร 0-2279-9720   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    


Print